Skip to main content

Algemene voorwaarden

Voorwaarde DS Producties

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen van en met Dion Schuddemat Producties.
De wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst die opdrachtgever en Dion Schuddemat Producties aangaan. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Betalingen 

Bij verhuur van apparatuur, producties en/of freelance activiteiten moet het te betalen bedrag binnen 31 dagen op de rekening van Dion Schuddemat Producties staan.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, waaronder die van een incassobureau of advocaat, bij bijvoorbeeld geen (tijdige) betaling zullen voor rekening komen voor de opdrachtgever.

Artikel 3. Annuleringen

Reeds gemaakte kosten of kostprijs van voorbereiding van de opdracht zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Deze kosten bedragen:
– Tot 7 dagen voor huurdatum: kosteloos.

– Tot 2 dagen voor huurdatum: 50% van het factuurbedrag van de opdracht. – Tot 48 uur voor huurdatum : 100% van het factuurbedrag van de opdracht, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Verhuur voorwaarden

Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen in dezelfde staat terug te brengen waarin deze geleverd zijn (behoudens normale slijtage).
Indien de goederen niet tijdig worden geretourneerd, zal Dion Schuddemat Producties voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen te laat geretourneerd zijn de dagprijs in rekening brengen.

De huurder dient de goederen zelf te controleren op eventuele gebreken.
Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserve onderdelen, dienen bij vervanging van de onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Dion Schuddemat Producties terug te (laten) bezorgen dient huurder aan DS Producties een door Dion Schuddemat Producties te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
In geval van diefstal of vermissing dient de opdrachtgever meteen aangifte te doen bij politie en verzekering alsmede het op de hoogte stellen van Dion Schuddemat Producties.

Dion Schuddemat Producties heeft het recht de tijd die benodigd was voor reparatie of vervanging van de gehuurde goederen te verhalen op de huurder.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Voor schade die aan huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen of uitvoering van een opdracht zou kunnen ontstaan is Dion Schuddemat Producties niet aansprakelijk. Huurder en/of opdrachtgever zal DS Producties ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 6. Tijden en Termijnen 

Bij overschrijding van vastgestelde tijden kunnen door Dion Schuddemat Producties extra kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Oplevering en Risico

Zodra de materialen van Dion Schuddemat Producties op locatie zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal en beschadiging daarvan. Tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8. Overmacht 

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden kan van Dion Schuddemat Producties geen uitvoering van de overeenkomst worden verlangd.

Artikel 9. Verplichtingen Opdrachtgever

De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk en zorgt voor eigen rekening en risico, dat omstandigheden die voor de werkzaamheden van Dion Schuddemat Producties van belang kunnen zijn, bekend zijn bij Dion Schuddemat Producties. De opdrachtgever dient de werkomstandigheden te optimaliseren.

Artikel 10. Geschillen

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

24 uur per dag bereikbaar

Heeft u vraag over het huren van apparatuur, het basis pakket of andere zaken.
Ik beantwoord deze graag. Ik ben te bereiken via het formulier, Whatsapp, telefoon en e-mail.

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Alphen aan den Rijn
Eikenlaan 193, 2404 BP
info@dionschuddemat.nl
+31 (0) 63985 53 53

Postadres:

Eikenlaan 193
2404BP Alphen aan den Rijn

×

Hallo!

Hoe kan ik je helpen?

× Hoe kan ik je helpen?